Chủ Nhật, 07/06/2020

Xuất khẩu lao động: Hiểu luật để tránh rủi ro

16/11/2019 10:40

Hỏi: Việc xuất khẩu lao động hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Người đã và đang hoặc chuẩn bị xuất khẩu lao động cần trang bị kiến thức về pháp luật như thế nào?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006:

Điều 6. Các hình thức đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây:

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

4. Hợp đồng cá nhân.

Theo quy định người lao động làm việc tại nước ngoài theo hình thức xuất khẩu lao động theo các hình thức được pháp luật quy định. Các trường hợp xuất khẩu lao động không theo các hình thức kể trên là vi phạm quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo hợp đồng với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc theo hinh thức thực tập nâng cao tay nghề theo quy định của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp, nhà đầu tư này phải đáp ứng các quy định về giấy phép, ký quỹ, đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Quyền và nghĩa vụ của của các đơn vị, tổ chức này được quy định theo Điều 27, 30, 33 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 42 Luật Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006:

Điều 42. Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 50 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006:

Điều 50. Điều kiện đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 42 của Luật này;

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải nghiên cứu các quy định của pháp luật về điều kiện để được đi làm việc ở nước ngoài, các hình thức làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của mình khi làm việc ở nước ngoài. Tìm hiểu doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài có đủ điều kiện thực hiện hay không, trách nhiệm của các tổ chức này đưa người lao động ra nước ngoài.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trường VP luật Kết Nối