Thứ Hai, 09/12/2019

Thời điểm áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội

09/03/2017 18:00

Theo nội dung tại Điều 1 Công văn số 276 ngày 13/9/2016 của TANDTC thì kể từ ngày 1/7/2016 mới được áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015 và Điều 2 Nghị quyết 109 của Quốc hội thì những quy định có lợi cho người phạm tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 là kể từ ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố (ngày 9/12/2015).

Vậy thời điểm áp dụng những quy định có lợi cho người phạm tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 được áp dụng từ thời điểm nào?

Bạn đọc giấu tên (Hà Nội)

Trả lời:

Nội dung này đã được Tòa án nhân dân tối cao trả lời tại Công văn số 301/TANDTC-PC ngày 07/10/2016.

Theo đó, chỉ có 08 trường hợp được áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội kể từ ngày 9/12/2015 (trong đó có 06 trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và 02 trường hợp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30/6/2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao); các quy định khác có lợi cho người phạm tội theo khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và được thống kê tại Danh mục kèm theo Công văn số 276/TANDTC-PC ngày 13/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao được áp dụng kể từ ngày 01/7/2016.

Tuy nhiên, cần lưu ý việc áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể phải bảo đảm quy định mới của Bộ luật hình sự năm 2015 là có lợi cho người phạm tội.

BBT