Thứ Hai, 09/12/2019

Thẩm quyền trong việc giải quyết yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất nông nghiệp

20/03/2017 10:46

Xin hỏi thẩm quyền trong việc giải quyết yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc về Tòa án hay UBND?

Một độc giả ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội gửi câu hỏi đến BBT Báo Công lý & Xã hội điện tử với nội dung như sau:

Xin hỏi thẩm quyền trong việc giải quyết yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc về Tòa án hay UBND? Đối với tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng có thời hạn đến 15/10/2013 và tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng không xác định thời hạn sử dụng đất thì được giải quyết thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 203 của Luật đất đai năm 2013 thì: (1) Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất do TAND  giải quyết; (2) Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc tại TAND có thẩm quyền.

Như vậy, tranh chấp đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trừ trường hợp đương sự lựa chọn UBND có thẩm quyền giải quyết.

Tranh chấp đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, trừ trường hợp đương sự lựa chọn UBND có thẩm quyền giải quyết. Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân và hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân thì:

- Khi hết thời hạn sử dụng, nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật đất đai năm 2003; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp tục sử dụng cho đến khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo Luật đất đai 2013;

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai và đang sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức được giao đất nông nghiệp; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; do nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 128 của Luật đất đai năm 2013 về thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất quy định:

“1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

Khi giải quyết tranh chấp đất nông nghiệp, cần lưu ý:

- Việc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đó có đúng hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai năm 2013 không (Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 thì hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai năm 2013 là hành vi bị nghiêm cấm). Đối với phần vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là phần giao dịch dân sự vô hiệu.

- Đối với trường hợp chuyển nhượng không tuân thủ quy định về hình thức theo quy định tại khoản 2 Điều 132 Bộ luật dân sự năm 2015 thì hết thời hiệu yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu (02 năm) mà không có yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu thì giao dịch dân sự đó có hiệu lực. Khi giải quyết tranh chấp, Tòa án chỉ xác định là giao dịch đó có hiệu lực pháp luật. Còn việc công nhận quyền sử dụng đất do thời hạn sử dụng đất đã được kéo dài (từ năm 2013 trở đi) cho bên nhận chuyển nhượng thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai (Ủy ban nhân dân) quyết định.

BBT