Chủ Nhật, 07/03/2021

Làm sao để bản án dân sự có hiệu lực pháp luật được thi hành?

31/01/2021 12:57

Xin hỏi: Tòa án đã tuyên ông A phải trả nợ cho tôi nhưng đã hơn 01 năm, ông A không chịu trả nợ cho tôi. Giờ tôi phải làm sao?

Hỏi:

Tòa án đã tuyên ông A phải trả nợ cho tôi nhưng đã hơn 01 năm, ông A không chịu trả nợ cho tôi. Giờ tôi phải làm sao?

Trả lời:

Tại Điều 7 và Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 quy định:

Điều 7 quy định người được thi hành án có các quyền sau đây: Yêu cầu thi hành án, đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định, áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án được quy định trong Luật này; Được thông báo về thi hành án; Thỏa thuận với người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; Không phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án do Chấp hành viên thực hiện; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; Ủy quyền cho người khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; Chuyển giao quyền được thi hành án cho người khác; Được miễn, giảm phí thi hành án trong trường hợp cung cấp thông tin chính xác về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Điều 7a quy định người phải thi hành án có các quyền sau đây: Tự nguyện thi hành án; thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án; tự nguyện giao tài sản để thi hành án; Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này; Được thông báo về thi hành án; Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án; Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ; Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này; Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây: Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định; Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án; cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó; Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú; Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.

Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định.

Như vậy, để bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật được thi hành thì trước tiên bạn phải có đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự (hoặc Thừa phát lại) tại nơi Tòa án xét xử sơ thẩm thi hành bản án trên. Bạn cần lưu ý, trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Luật sư Quang Trung