Thứ Ba, 29/09/2020

Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân

06/08/2020 22:22

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/2020/CT – CA, về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.

Chỉ thị của Chánh án TANDTC nêu rõ, trong những năm qua, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Tòa án nhân dân (TAND) các cấp không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi công tác xử lý kỷ luật trong các Tòa án và việc rà soát, khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật xảy ra trong các TAND cho thấy vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tòa án các cấp vi phạm các quy định của pháp luật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án, nội quy, quy chế của cơ quan…

tòa 4.6.jpg

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét, nhằm nâng cao chất lượng công tác, phục vụ nhân dân và uy tín của Tòa án, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là các chức danh tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh, Chánh án TANDTC yêu cầu: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng.

 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 67/TANDTC-TH ngày 03/7/2019 của TANDTC; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TANDTC, Chánh án TAND các cấp khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư.

Phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thi hành công vụ, chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ, làm việc tại Tòa án;

Chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị thuộc TAND. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng định mức cho từng vị trí việc làm để tiêu chuẩn hóa trong đánh giá khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức;

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong các TAND, nhất là nhiệm vụ liên quan đến công tác xét xử, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của các TAND;

 Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án TANDTC. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các TAND, phải nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Thực hiện quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán;

Trong thực thi nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thời giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Không để việc quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

Từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động căn cứ vào vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch công tác cụ thể báo cáo thủ trưởng đơn vị để quản lý, theo dõi, chỉ đạo, giám sát;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về các vi phạm của công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý, không được bao che các hành vi vi phạm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC, Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt nội dung Chỉ thị tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Báo cáo tình hình chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ định kỳ 03 tháng, 06 tháng và hằng năm của cơ quan, đơn vị gửi về Ban Thanh tra TANDTC để tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chánh án TANDTC.

 Ban Thanh tra TANDTC có trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ của các TAND. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề, chú trọng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị Tòa án, đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp;

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng đối với công chức và người lao động thuộc các Tòa án trong thi hành công vụ. Tiến hành kiểm tra, xác minh ngay khi có nguồn tin từ cơ quan, tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm như: Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ra bản án, quyết định trái pháp luật; Giả mạo trong công tác; Làm sai lệch hồ sơ vụ án... của người tiến hành tố tụng tại các Tòa án.

 Vụ Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm, tăng cường công tác tập huấn các văn bản pháp luật mới, xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu các kỹ năng xét xử cho Thẩm phán. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp và các kiến hội cho Thẩm phán…

Báo Công lý, Tạp chí TAND, Truyền hình TAND, Cổng TTĐT Tòa án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Chỉ thị. Thực hiện công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch bằng nhiều phương thức phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác của TAND, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các hoạt động của Tòa án; Phối hợp với các cơ quan thông tấn khác để thông tin, tuyên truyền về những hoạt động của Tòa án.

 Vụ Thi đua- Khen thưởng tham mưu giúp Chánh án TANDTC bổ sung nội dung bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị. Chánh án TAQS Trung ương căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật nhà nước, yêu cầu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và những nội dung nêu tại Chi thị có trách nhiệm triển khai thực hiện trong các TAQS.

Ban Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá, sơ kết, báo cáo Chánh án TANDTC về tình hình thực hiện Chỉ thị trong các TAND.

Tâm Phúc