Trong 3 tình huống, trẻ em có khả năng trở thành mục tiêu của 'kẻ buôn người', cha mẹ nên cố gắng tránh điều đó

Điều mà nhiều bậc làm cha làm mẹ không biết là những kẻ buôn người khi chọn một đứa bé làm mục tiêu, chúng đều có cơ sở. Trong ba trường hợp dưới đây, những đứa trẻ có khả năng trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người và cha mẹ nên cố gắng tránh những điều này.