Bình Định: Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Định đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.