Chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển

Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam về số lượng và chất lượng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đào tạo sau đại học.