Thứ Tư, 03/06/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động

21/09/2019 14:31

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định nội dung trên tại Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-dai-hoi-thong-qua-cac-chuong-trinh-hanh-dong-cu-the-hinh-anh1166330084-w870-h644.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tại Lễ bế mạc Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 20/9.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội thông qua chương trình hành động

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ- Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ, nghiên cứu triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mỗi người; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao, không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của các tổ chức, liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

thuc-hien-hieu-qua-nghi-quyet-dai-hoi-thong-qua-cac-chuong-trinh-hanh-dong-cu-the-hinh-anh1166330084-w870-h644.jpg

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban Trung ươngMTTQViệt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan nhà nước, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức thành viên và Ủy banMTTQViệt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100.000 khu dân cư trong cả nước, đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đồng bào trong nước, đồng bào ở nước ngoài.

Đại hội hoàn thành chương trình đề ra, thành công tốt đẹp

Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQViệt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 kết thúc vào chiều 20/9, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Phùng Khánh Tài đã chủ trì họp báo thông báo về kết quả của Đại hội.

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và diễn ra thành công tốt đẹp.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQViệt Nam khóa VIII trình tại Đại hội với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng thời, Đại hội thống nhất với đánh giá kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019 và bài học kinh nghiệm đó là: Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở quan trọng để Mặt trận thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước.

Hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải gắn bó, sâu sát với nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ủy ban Mặt trận các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động; xác định nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa bàn và đối tượng; lấy khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; chú trọng phát triển, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết, Đại hội nhất trí mục tiêu của MTTQViệt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024) là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQViệt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, thống nhất nội dung cơ bản 5 Chương trình hành động của MTTQViệt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQViệt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Thông qua Điều lệ MTTQViệt Nam khóa IX. Thông qua kết quả hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX là 62 vị. Hội nghị cũng hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX Hầu A Lềnh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam sẽ có những giải pháp đột phá để Mặt trận thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là địa chỉ tin cậy để người dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; mong muốn, ngay sau Đại hội, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội và hoạt động của các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chào mừng thành công Đại hội, quyết tâm thực hiện Chương trình hành động của MTTQViệt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được kết quả tốt đẹp nhất.

Ngọc Mai