Thứ Sáu, 28/02/2020

Nghị quyết 52: Nền tảng của sự phát triển trong kỷ nguyên số

09/10/2019 09:35

Với sự bùng nổ và phát triển như vũ bão của công nghệ số, khoa học kỹ thuật, Việt Nam cần có chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngày 27/09/2019, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 52, Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết 52 ra đời thể hiện rõ tầm nhìn, bản lĩnh và quyết tâm của Đảng, của toàn hệ thống chính trị trong việc chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Nghị quyết số 52 (NQ52) đã nhận định, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử- viễn thông.

Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; Xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong NQ52, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế của nước ta khi tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là:  Việc chủ động tham gia ta còn thấp; Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập; Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; Khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế-xã hội; Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả;

Nhận thức về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn nhiều bất cập, chưa thống nhất, khả năng dự báo chiến lược về xu thế phát triển khoa học, công nghệ tác động đến đời sống kinh tế- xã hội của đất nước còn hạn chế; Tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế phù hợp với yêu cầu... Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến thực tế. Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương với các địa phương chưa chặt chẽ; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-w1200-h768.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

NQ52 khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng là nhất quán, chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và coi đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực...

Trong NQ52, Đảng ta cũng yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước; Thực hiện đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp; Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí; Đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về mục tiêu tổng quát, NQ52 yêu cầu phải tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; Phát triển mạnh mẽ kinh tế số; Phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; Nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

doanh-nghiep-cong-nghe-so-w500-h280.jpg

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ (Ảnh minh họa)

Về một số mục tiêu cụ thể, NQ52 đề ra đó là: Đến năm 2025 duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; Năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm; Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội. Thuộc nhóm bốn nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc; Có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung;

Đến năm 2030, duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; Mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc; Mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; Kinh tế số chiếm trên 30% GDP; Năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm; Hoàn thành xây dựng Chính phủ số; Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; Từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Ngoài mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, NQ52 còn đưa ra tầm nhìn vào năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á; Có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ hướng tới hoàn thành các mục tiêu, NQ52 đã đưa 8 chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đó là: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia;

Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Chính sách hội nhập quốc tế; Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội

NQ52 ra đời với đường lối chủ trương, chỉ đạo nhất quán, kịp thời cùng với những mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn chiến lược, đất nước ta sẽ nắm bắt kịp thời xây dựng thể chế, đổi mới tư duy, mô hình hoạt động… nắm bắt và phát huy các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phát triển kinh tế, xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Trọng Bằng