Thứ Tư, 27/01/2021

Kiên Giang: Chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng phân lô, tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Quốc

06/03/2020 11:59

Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang vừa ký thông báo số 1898-TB/TU về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

anh-1-w364-h500.jpg

Thông báo của Tỉnh uỷ Kiên Giang

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xét Tờ trình số 04/TTr-UBND tỉnh ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương chấm dứt hiệu lực thi hành Công văn số 651 ban hành vào tháng 5/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Tờ trình nêu rõ, Công văn số 651 đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động phân lô bán nền, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc là cần thiết và kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Phú Quốc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc. Vì vậy, tình hình phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, tình trạng mua bán đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phú Quốc đã được kiểm soát, dần đi vào ổn định.

Tuy nhiên, việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định kéo dài sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất và tác động ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Quốc.

anh-1-w364-h500.jpg

Một khu đất được phân lô trên địa bàn huyện Phú Quốc

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc giao cho ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu để trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận cho chấm dứt hiệu lực công văn số 651.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất chủ chương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc theo Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh. Giao cho UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên. Đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 623-CV/TU, ngày 9/4/2018 cuat Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyên Phú Quốc.

Thành Nhớ