Thứ Tư, 25/11/2020

Lãnh sự danh dự của Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ gì?

15/11/2020 15:19

Hỏi: Tôi nghe rất nhiều về chức danh Lãnh sự danh dự Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi lãnh sự danh dự có chức năng và nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Theo thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao về lãnh sự danh dự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Lãnh sự danh dự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm với nhiệm kỳ 03 năm theo đề nghị của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự.

Lãnh sự danh dự chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm.

Lãnh sự danh dự thực hiện một số hoặc toàn bộ các chức năng lãnh sự quy định tại các Điều từ 8 đến 13 của Thông tư này theo sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trên cơ sở không trái với pháp luật hoặc tập quán của nước tiếp nhận. Cụ thể, lãnh sử danh sự có chức năng: Chức năng bảo hộ lãnh sự, Chức năng cung cấp thông tin, Chức năng hỗ trợ và giúp đỡ công dân, Chức năng về thừa kế, Chức năng liên quan đến tàu biển, tàu bay và các phương tiện giao thông vận tải khác, Chức năng đối với việc phòng dịch và bảo vệ thực vật, động vật.

Điều 14 của thông tư này quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh sự danh dự: Lãnh sự danh dự có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam tại nước tiếp nhận phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

Lãnh sự danh dự thúc đẩy và khuyến khích các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch giữa Việt Nam và nước tiếp nhận.

Lãnh sự danh dự có nhiệm vụ báo cáo định kỳ 01 năm một về kết quả hoạt động của Lãnh sự danh dự và phương hướng công tác trong thời gian tiếp theo. Các báo cáo này được gửi cho Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm và Cục Lãnh sự. Khi kết thúc nhiệm kỳ, Lãnh sự danh dự có trách nhiệm lập và gửi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cho các cơ quan nêu trên.

Trong khi thực hiện các chức năng lãnh sự, Lãnh sự danh dự có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, tập quán của Việt Nam và nước tiếp nhận, tự thu xếp trụ sở và các phương tiện làm việc cần thiết khác theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Thông tư này; bảo mật hồ sơ lãnh sự theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Thông tư này.

Sau khi chấm dứt hoạt động, Lãnh sự danh dự có trách nhiệm bàn giao con dấu, dấu chức danh, dấu tên, Quốc kỳ, Quốc huy, biển hiệu, Thẻ Lãnh sự danh dự và hồ sơ lãnh sự theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 21 của Thông tư này.

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định người được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự phải đáp ứng những điều kiện sau: Là công dân Việt Nam, công dân nước tiếp nhận hoặc công dân nước thứ ba; Thường trú tại nước tiếp nhận; Có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính; Có lý lịch tư pháp rõ ràng; Có hiểu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận; Không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Việt Nam hoặc của bất cứ nước nào, không nhận lương từ ngân sách của Chính phủ Việt Nam hoặc bất cứ nước nào.

Luật sư Quang Trung