Thứ Tư, 20/01/2021

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng

30/11/2019 18:00

UBND TPHCM vừa có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn TP.

30-11-2019-chan-chinh-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-tieu-cuc-tham-nhung-trong-cac-co-quan-don-vi-phong-chong-tham-nhung-43823c0b-details-w650-h485.jpg

Khu đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn, Quận 1, một trong những vụ án tham nhũng làm một số cán bộ ở TPHCM bị khởi tố. (Nguồn: Thanh niên)

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là phải “Chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt” gắn với thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng, hoàn thiện, bổ sung các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong nội bộ, nhất là tại các cơ quan thanh tra; chịu trách nhiệm khi để cơ quan, đơn vị có cán bộ, nhân viên sai phạm.

Mặt khác, tiến hành công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm để tăng cường củng cố, kiện toàn cán bộ trong các cơ quan thanh tra; kịp thời thay thế, loại bỏ ngay những cán bộ không đủ phẩm chất, uy tín giảm sút, có nhiều yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo những cán bộ làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, có đạo đức, phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ và tính chiến đấu cao.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện tăng cường công tác giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, chặt chẽ, không để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

UBND TP cũng giao Thanh tra TP tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức nghề nghiệp công chức thanh tra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND TP về công tác phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM