Thứ Sáu, 29/05/2020

Bộ GTVT điều chỉnh Kết luận thanh tra về các dự án cảng hàng không

02/04/2020 18:07

Nhiều nội dung quan trọng trong KLTT 5044/KL-BGTVT ngày 15/05/2018 đã được Bộ GTVT điều chỉnh, qua đó làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm trong thời gian qua liên quan đến các dự án cảng hàng không.

anh-1-w607-h889.png

Kết luận số 1304 ngày 18/02/2020 của Bộ GTVT

Ngày 18/02/2020, Bộ GTVT ban hành Kết luận số 1340/KL-BGTVT (KL 1340), Kết luận về việc điều chỉnh Kết luận thanh số 5044/KL-BGTVT ngày 15/05/2018 (KLTT 5044).

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Bộ GTVT điều chỉnh một số nội dung của KLTT 5044 về Dự án Nhà ga hành khách Quốc tế; Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh; Nhà để xe ga quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Về hình thức đầu tư, tại KLTT 5044 Bộ GTVT khẳng định, Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng và CHKQT Cam Ranh thuộc kết cấu hạ tầng không, các nhà đầu tư thực hiện quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công phải thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Việc không áp dụng đầu tư theo hình thức đồng PPP, áp dụng theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế trong Luật Đầu tư 2014 là chưa phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư dự án kết cấu hạ tầng ở Việt Nam;

Do dự án không thực hiện theo hình thức hợp đồng PPP, do đó dự án không được tiến hành ký hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư và không có phương án tài chính được xác định theo hợp đồng; Dự án chưa tiến hành làm thủ tục cấp giấy phép đầu tư. Việc tiến hành lựa chọn nhà đầu tư không theo hình thức đấu thầu.

Tại KL 1340, Bộ GTVT điều chỉnh với nội dung: “Nhà ga CHKQT Đà Nẵng và Nhà ga CHKQT Cam Ranh là các hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng hàng không, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - Công ty Cổ phần (Doanh nghiệp cảng hàng không) đầu tư và huy động vốn để đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc có thể thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)”.

Về chủ trương đầu tư, theo KLTT 5044 khẳng định, theo Luật Đầu tư 2014, quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và UBND các tỉnh, không quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của các Bộ quản lý ngành; Mặt khác, theo mục 4 Điều 31 Luật Đầu tư 2014, thì xây dựng và kinh doanh CHK, vận tải hàng không thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ….

Tại KL 1340, Bộ GTV điều chỉnh: “Theo Luật Đầu tư 2014, không quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của các Bộ quản lý ngành; Theo ACV, Vụ Quản lý doanh nghiệp đã tham mưu cho Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư căn cứ theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, quy định Bộ GTVT là cơ quan quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch CHK sân bay và quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng CHK sân bay”.

Về lựa chọn nhà đầu tư, tại KLTT 5044 khẳng định, dự án có sử dụng đất, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không theo hình thức đấu thầu là chưa phù hợp với Thông tư 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Tại KL 1340, Bộ GTV điều chỉnh: “Dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo đề xuất của ACV. Cảng vụ hàng không thực hiện cho nhà đầu tư thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan”.

Về phê duyệt dự án đầu tư, KLTT 5044 khẳng định, do các dự án đầu tư không theo hình thức hợp đồng PPP, nên các nhà đầu tư phê duyệt dự án đầu tư là không đúng thẩm quyền (Điều 27, Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Tại KL 1340, Bộ GTVT điều chỉnh: “Đối với các dự án cụ thể này đều đã do các nhà đầu tư phê duyệt dự án đầu tư”.

2-1-w6000-h3368.jpg

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Về xử lý cơ chế chính sách và quản lý thực hiện, tại KLTT 5044 khẳng định, giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì cùng các Vụ: Đối tác công tư; Tài chính; Kết cấu hạ tầng hàng không; Cục hàng không Việt Nam nghiên cứu để tham mưu cho Bộ hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, thủ tục pháp lý của hai dự án Nhà ga còn bất cập và còn thiếu như: Xác định hình thức đầu tư; Thẩm quyền quyết định đầu tư; Giấy phép đầu tư; Hợp đồng dự án và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng dự án kết cấu hạ tầng hàng không đối với cả 2 dự án;

Giao Cục hàng không Việt Nam chủ trì, đánh giá hồ sơ đề xuất phương án tài chính và hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh; Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng và phương án khai thác nhà ga, đánh giá và quản lý dự án trong giai đoạn khai thác khi được Bộ giao là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì cùng Cục hàng không Việt Nam đánh giá việc quản lý xây dựng và chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án nhà ga quốc tế Cam Ranh và Đà Nẵng; Kịp thời xử lý những tồn tại để đảm bảo an toàn cho cộng đồng khi dự án đưa vào khai thác.

Tại KL 1304, Bộ GTVT điều chỉnh: “Bộ GTVT giao, Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì cùng Cục hàng không Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, các đơn vị Cảng vụ hàng không có liên quan, ACV và các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng, quy định về quản lý đất đai, quản lý về hàng không và các quy định khác có liên quan rà soát, tham mưu khắc phục những tồn tại, vướng mắc các dự án. Đảm bảo lợi ích các bên, không ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng, an toàn hàng không và đảm bảo an toàn khi khai thác đối với các dự án”.

Với việc điều chỉnh KLTT của Bộ GTVT đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề dư luận quan tâm thời gian qua liên quan đến các dự án CHKQT đặc biệt là Dự án CHKQT Cam Ranh. Vấn đề đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất cũng đã được làm sáng tỏ và căn bản là các nhà đầu tư đã, đang và sẽ phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật đối với các dự án cảng hàng không nói riêng và các dự án nói chung.

Tâm Phúc