Thứ Sáu, 29/05/2020

Tòa án nhân dân tối cao thông báo tuyển dụng công chức

03/12/2018 14:39

Ngày 27/11/2018, TANDTC ban hành Thông báo số 870/TB-TANDTC về việc tuyển dụng công thức vào làm việc tại các Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc TANDTC. Dưới đây là nội dung thông báo.

BBT