Thứ Bảy, 04/07/2020

Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế

29/12/2018 15:00

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 10 tỷ đồng từ Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế nộp vào ngân sách nhà nước và yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện nghiêm túc các nội dung của kết luận thanh tra.

Công ty xổ số nơi phát hiện nhiều sai phạm

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cơ quan vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết (Công ty Xổ số kiến thiết) Thừa Thiên - Huế đã phát hiện hàng loạt sai phạm về quản lý và sử dụng vốn, tài sản, bổ nhiệm, thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng… tại Cty xổ số có 100% vốn Nhà nước.

Hàng loạt sai phạm tại công ty xổ số

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2017, Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế có quỹ đầu tư phát triển là 32,4 tỷ đồng, trong đó có hơn 10 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng được công ty trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển khi đã được đầu tư đủ vốn điều lệ là trái với quy định.

Sau lần nhiều thay đổi giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ của Cty là 30 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp này cũng hạch toán giảm vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng xuống 18,8 tỷ đồng do giảm tài sản trụ sở làm việc theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng lại chưa sử dụng hơn 11 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển bổ sung vốn điều lệ theo quyết định của UBND tỉnh là không đúng quy định.

Buổi công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết

Bên cạnh đó, công ty này còn có nhiều sai phạm trong mua sắm tài sản, quản lý hàng tồn kho, công nợ, thực hiện không đúng các quy định về trả thưởng, lưu trữ vé trúng thưởng, kê khai hạch toán doanh thu...

Việc thực hiện các qui định về qui hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh quản lý tại Cty xổ số còn nhiều nội dung chưa đúng qui định. Đó là việc bổ nhiệm lại với ông Dương Đức Huy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty; ông Hoàng Kim Hoàn, chức vụ Kiểm soát viên Cty; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Cty giữ chức vụ Giám đốc Cty…

Trong việc thực hiện chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Cty xổ số chưa công bố đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp Nhà nước, chưa xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; chưa có báo cáo bằng văn bản về công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước đối với nội dung về họ, tên, nhiệm vụ, lương và các khoản thu khác của Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng.

Việc thực hiện các quy định về đại lý xổ số còn nhiều vi phạm về điều kiện làm đại lý xổ số, về hợp đồng đại lý, việc bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của các đại lý. Năm 2016, có 60/82 đại lý tiêu thụ vé xổ số kiến thiết chưa đủ tỷ lệ bảo đảm thanh toán tối thiểu 85% theo qui định, trong đó có 5 đại lý không có biện pháp bảo đảm thanh toán; có 60/82 đại lý ở các tỉnh có kỳ hạn nợ vượt quá 21 ngày. Năm 2017, có 64/82 đại lý tiêu thụ vé xổ số kiến thiết chưa đủ tỷ lệ bảo đảm thanh toán tối thiểu 85% và 40 đại lý ở các tỉnh có kỳ hạn nợ vượt quá 21 ngày.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 10 tỷ đồng từ Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế nộp vào ngân sách nhà nước và yêu cầu doanh nghiệp này thực hiện nghiêm túc các nội dung của kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét điều chỉnh điểm b, Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 75/2013/TT-BTC qui định đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay; phê duyệt Điều lệ Cty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế theo qui định; xem xét, phê duyệt qui hoạch trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ đối với chức danh Chủ tịch và Kiểm soát viên Cty giai đoạn 2018-2020; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý Cty; chỉ đạo Chủ tịch Cty bổ nhiệm Giám đốc điều hành; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

Quốc Lâm