Chủ Nhật, 11/04/2021

Diện mạo Đô thị tại Quý Lộc

07/03/2021 12:05

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Qúy Lộc (Yên Định, Thanh Hóa) luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Diện mạo đô thị từng bước được định hình và hiện thực hóa.

Mặc dù còn nhiều thử thách, khó khăn nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, khó lường, Qúy Lộc vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xã hội đi đôi với an toàn về chống dịch Covid-19. Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng là 2350 ha; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 11 135 tấn; đạt 106% chỉ tiêu huyện giao. Giá trị sản xuất trên một đơn vị ha canh tác đạt 150,7 triệu đồng/ha. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 350 tỷ đồng, so với chỉ tiêu huyện giao là 500%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu giao là 137%. Hệ thống trường, trạm, giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%, hộ cận nghèo còn 2,06 %. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức, an ninh trật tự được đảm bảo.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc Trịnh Đình Khoa cho biết: Năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ xã khóa XIV vì vậy cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính thuận lợi cho nhà đầu tư. Các cấp, các ngành cần tập trung xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch theo chương trình chỉ đạo điều hành của UBND.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng hóa. Tăng cường các giải pháp về chỉ đạo sản xuất, khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu diện tích, sản lượng. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục khuyến khích việc tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng hóạ tập trung, quy mô lớn, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Qúy Lộc xác định phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn, bền vững, đảm bảo môi trường. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là khâu giống, chế biến... Chủ động công tác dự báo, phòng trừ hiệu quả dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để lây lan thành dịch, phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm từ 72% trở lên.

anhkemquyloc-w1988-h1183.jpg

Đường đôi qua trung tâm xã được đầu tư, xây dựng khang trang

Thời gian tới, các đơn vị thôn tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến hiện đại, tạo ra giá trị cao; ưu tiên phát triển ngành nghề sử dụng nhiều lao động, thực hiện tốt Đề án phát triển doanh nghiệp; phát động phong trào khởi nghiệp, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình; nêu cao vai trò giám sát của cộng đồng và ý thức, trách nhiệm của người dân trong quá trình xây dựng và quản lý công trình. Đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng nhà ở trong khu dân cư. Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, đảm bảo nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch. Khẩn trương giải quyết dứt điểm những khó khăn,vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong lề lối làm việc của bộ máy chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác; duy trì và phát huy tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của UBND và chương trình phối hợp. Thực hiện công khai, minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý hành chính nhà nước.

Tùng Anh