Thứ Ba, 27/07/2021

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là chủ trương đúng đắn, sáng tạo và có tính nhân văn sâu sắc

18/06/2021 06:00

Qua hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 đã huy động được hàng trăm nghìn tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.

Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40), yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững…

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác... Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội và bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững của NHCSXH.

HĐND, UBND các cấp tiếp tục dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn… MTTQ mở rộng cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của toàn xã hội bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội…

Nhà nước ưu tiên bảo đảm các nguồn vốn hoạt động cho NHCSXH. Cấp bổ sung vốn điều lệ, cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý, vốn các chương trình tín dụng hằng năm, cho vay các nguồn vốn ưu đãi thời hạn dài, lãi suất thấp để cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định…

1-w600-h454.jpg

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là chủ trương đúng đắn, sáng tạo và có tính nhân văn sâu sắc

Hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, đã có hơn 13 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại NHCSXH. Góp giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,4 triệu lao động; giúp gần 28 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; gần 382 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, hơn 152 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách…

Nguồn vốn tại NHCSXH đã được đông đảo người dân tiếp cận, sử dụng có hiệu quả, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động mạnh vào sản xuất, kinh doanh… thì nguồn vốn từ NHCSXH và các chính sách miễn, giãm lãi, giãn nợ càng có ý nghĩa quan trọng với người dân đặc biệt là những hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Có thể khẳng định, Chỉ thị 40 đã đi vào cuộc sống, đến với từng xã, phường, từ đồng bằng tới miền núi, từ biên cương tới hải đảo, đến với từng gia đình và đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Trong Kết luận số 06-KL/TƯ ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 đã khẳng định, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của NHCSXH, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là yêu cầu có tính nguyên tắc bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Kết luận của Ban Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời và triệt để... Chất lượng tín dụng tuy đã được nâng cao, nhưng chưa đồng đều giữa các vùng, địa phương. Thiếu cơ chế cụ thể lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các chương trình, dự án kinh tế - xã hội với tín dụng chính sách xã hội...

Để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị 40, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội... Từng bước mở rộng đối tượng chính sách xã hội được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay, phù hợp với mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 Xác định nội dung, nhiệm vụ, bố trí đủ, kịp thời nguồn tài chính tín dụng chính sách xã hội theo hướng tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030…

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Xác định đây là một nội dung công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp... Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách xã hội.

 NHCSXH tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù... Phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác...

 MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay. MTTQ Việt Nam tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Tâm Phúc