Thứ Năm, 25/02/2021

Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án

26/11/2020 10:44

Được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, lĩnh vực đầu tư công được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh những năm qua được đầu tư đồng bộ, cải thiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Nhiều công trình, dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật... được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Theo số liệu báo cáo của Sở KH&ĐT, tổng nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 41.000 tỷ đồng.

Trong đó, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương giao 28.290 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 2.000 tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách địa phương trên 26.260 tỷ đồng); vốn bổ sung hơn 13.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách tỉnh.

vp5-w768-h512.jpg

Dự án Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đang được khẩn trương hoàn thành

Mặc dù vậy, quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn có một số khó khăn, vướng mắc, dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân chậm, ảnh hưởng tới việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phần nào tác động đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư của nhiều dự án còn gặp nhiều bất cập về thể chế, cơ sở pháp lý, khiến nhiều chủ đầu tư lúng túng, bị động.

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư bắt đầu từ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư đến khi có quyết định đầu tư bao gồm các hoạt động chính: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; quyết định đầu tư. Giai đoạn này thường mất từ 2 - 5 năm, thậm chí có thể kéo dài hơn tùy theo quy mô từng dự án.

Trong giai đoạn này, các chủ đầu tư thường gặp một số vướng mắc liên quan tới quy định của pháp luật (quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường...); liên quan tới quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH (chưa có quy hoạch, không phù hợp với quy hoạch, có sự khác nhau giữa các quy hoạch và kế hoạch...); phương án đầu tư, quy mô đầu tư và phạm vi đầu tư dự án chưa phù hợp.

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án do nhiều nội dung không có quy định cụ thể, dẫn đến lúng túng trong thực hiện; một số dự án liên quan tới các cơ quan Trung ương mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục đầu tư, một số dự án đầu tư sau khi đưa vào sử dụng không đạt được yêu cầu đề ra ban đầu.

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị đầu tư cũng gặp nhiều vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; việc tiếp cận các thông tin như quy hoạch, kết nối hạ tầng, khảo sát... phục vụ nghiên cứu, chuẩn bị dự án còn nhiều hạn chế.

Để tăng cường chỉ đạo, kiểm soát và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, mới đây, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8331/UBND-KT1 yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án và chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác chuẩn bị đầu tư.

Xây dựng tổng thể kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn NSNN, đảm bảo tập trung nguồn lực làm cơ sở để các cấp, các ngành chủ động trong việc xác định danh mục dự án cần ưu tiên đầu tư, giảm tối đa việc phát sinh và bổ sung làm ảnh hưởng tới tính chủ động trong xây dựng kế hoạch.

Việc đề xuất danh mục dự án chuẩn bị đầu tư phải phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch có liên quan; kế hoạch phát triển KT - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; bám sát các mục tiêu, định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Phải đảm bảo tính đồng bộ, không trùng lặp, không chia nhỏ, cắt khúc công trình thành nhiều dự án trong cùng cơ quan, đơn vị, địa bàn và phải phù hợp với kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của dự án.

Chú trọng việc sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư của các dự án trong từng ngành, lĩnh vực để việc đầu tư đảm bảo hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án và chủ đầu tư cần tập trung rà soát các quy hoạch, kế hoạch do cơ quan, đơn vị mình được phân công theo dõi, quản lý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao năng lực cho bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc, việc tăng cường chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Văn Đức