Thứ Hai, 23/09/2019

Nam Định: Cần xem xét quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu

12/06/2019 07:00

Tòa soạn nhận được phản ánh về gói thầu Xây dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, Thành phố Nam Định - giai đoạn 1 có nhiều điểm bất hợp lý trong quyết định phê duyệt.

Cụ thể, theo phản ánh, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Nam sông Đào được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt theo Quyết định 1819/QĐ-UBND phê duyệt  ngày 27/8/2018.

Cùng với đó ngày 1/2/2019 UBND tỉnh Nam Định cũng đã có Quyết định số 310/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sau hai quyết định của UBND tỉnh, ngày 26/3/2019 UBND Thành phố Nam Định ra Quyết định số 737/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu. Ngày 4/4/2019 Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thành phố Nam Định cùng Công ty Cổ phần Xây dựng NASACO thương thảo hợp đồng.

Cuối cùng, ngày 12/4/2019 ông Lê Đình Chi - Phó chủ tịch UBND Thành phố Nam Định đã ký Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 876/QĐ-UBND của UBND Thành phố Nam Định

Điều đáng nói, theo Điều 1 Quyết định số 876/QĐ-UBND, UBND Thành phố Nam Định đã "Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc, khối lượng công việc sai khác giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế được duyệt với giá trị tăng 96.735.000 đồng so với giá dự thầu của nhà thầu".

Điều 2 của Quyết định này cũng ghi rõ: "Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng khu đô thị phía Nam sông Đào, Thành phố Nam Định. Tên gói thầu là "Xâu dựng khu đô thị mới phía Nam sông Đào, Thành phố Nam Định - giai đoạn 1".

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng NASACO. Giá trị trúng thầu là 185.118.544.000 đồng, trong đó chi phí xây lắp là 165.248.588.000 đồng, chi phí hạng mục chung là 4.459.100.000 đồng, chi phí dự phòng là 15.410.856.000 đồng. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo phản ánh, những điều chỉnh đơn giá dự thầu được thể hiện rất rõ tại Phụ lục kèm theo 876/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

 Cụ thể, mục mô tả theo hồ sơ mời thầu ghi "mua, đóng cọc tre, chiều dài cọc 3.0m, mật độ 6 cọc/m", mục đơn giá ghi "1.434.024", mục đơn giá điều chỉnh ghi "717.012"; mục mô tả theo hồ sơ mời thầu ghi "đóng cọc gỗ chống sạt lở, chiều dài cọc >2,5m", mục đơn giá ghi "978.486", mục đơn giá điều chỉnh ghi "1.016.189". Cả hai sự điều chỉnh này đều được mục ghi chú ghi "điều chỉnh lại đơn giá dự thầu".

Người dân cho biết, theo các văn bản trên, việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công việc, khối lượng công việc, đơn giá dự thầu của UBND TP Nam Định thể hiện trong Quyết định số 876/QĐ-UBND diễn ra sau khi thương thảo hợp đồng Công ty cổ phần Xây dựng NASACO.

Việc này theo người dân là không phù hợp với quy định tại Điều 19, Nghị định 63/2014/NĐ-CP về nguyên tắc thương thảo hợp đồng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nguyên tắc thương thảo hợp đồng như sau:

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

 

Hoàng Giang