Thứ Năm, 22/10/2020

Lùm xùm việc xã hội hóa trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An (Kỳ 3): Tỉnh ủy Long An điều chỉnh Đề án theo “đặt hàng” của Chủ tịch UBND tỉnh?

20/07/2019 14:31

Trái ngược với Kế hoạch sáp nhập trường TC KTKT vào trường Cao đẳng Long An mà Tỉnh ủy đưa ra, Chủ tịch UBND đã chỉ đạo yêu cầu xã hội hóa trường TC KTKT. Sau đó, Tỉnh ủy lại có Công văn điều chỉnh Đề án để “hợp pháp” cho chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 29/12/2017, Tỉnh ủy Long An có Kế hoạch số 48-KH/TU về việc triển khai Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Theo kế hoạch nói trên, Tỉnh ủy Long An chỉ đạo thực hiện sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế -  Kỹ thuật (trường TC KTKT), trường Trung cấp nghề Đức Hòa, trường Trung cấp nghề Cần Giuộc, trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười vào trường Cao đẳng nghề Long An thành trường Cao đẳng Long An (các trường trung cấp thành phân hiệu), thực hiện trong quý I năm 2018.

Trong kế hoạch của Tỉnh ủy Long An có ghi rõ, các huyện, thị, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện.

Ngày 28/02/2018, Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH), ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18- NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Trường Trung cấp Kinh tế -  Kỹ thuật Long An

Trong kế hoạch này, Sở LĐTBXH đề xuất trường TC KTKT thành cơ sở Bến Lức trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Đức Hòa thành cơ sở Đức Hòa trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Cần Giuộc thành cơ sở Cần Giuộc trực thuộc trường Cao đẳng Long An, trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười thành cơ sở Đồng Tháp Mười trực thuộc trường Cao đẳng Long An. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2018.

Thế nhưng, ngày 12/03/2018, trong cuộc họp tại Sở LĐTBXH, ông Trần Văn Cần- Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có chỉ đạo không thực hiện sáp nhập trường TC KTKT vào trường Cao đẳng nghề Long An.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ngày 10/02/2018, Sở LĐTBXH có văn bản gửi Sở Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở LĐTBXH theo Kế hoạch 24/KH- UBND của UBND tỉnh”.

Trong văn bản nói trên, Sở LĐTBXH ghi rõ, đối với trường TC KTKT không sáp nhập vào trường Cao đẳng nghề Long An, do thực hiện xã hội hóa theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12/03/2018, tại Sở LĐTBXH.

Qua tài liệu và hồ sơ cho thấy, tính đến thời điểm Sở LĐTBXH có văn bản gửi Sở Nội vụ ngày 10/5/2018, không thấy có văn bản nào của Tỉnh ủy Long An chỉ đạo về việc xã hội hóa trường TC KTKT. Thậm chí trước đó, trong Kế hoạch số 48/KH- TU, Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo thực hiện sáp nhập trường TC KTKT vào trường Cao đẳng Long An.

Đề án xã hội hóa Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An

Như vậy là chỉ đạo của ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã đi ngược lại Kế hoạch số 48 của Tỉnh ủy Long An. Không hiểu lý do gì mà Chủ tịch UBND tỉnh Long An lại quan tâm “đặc biệt” đến trường TC KTKT Long An và chỉ đạo thực hiện xã hội hóa trường, đi ngược lại với Kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, bất ngờ ngày 01/08/2018, Tỉnh ủy Long An có văn bản số 1762-CV/TU về việc điều chỉnh nội dung và lộ trình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Theo văn bản trên, thì tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12, ngày 05/07/2018, Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh, bổ sung Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trong đó, điều chỉnh cụm từ “… các trường trung cấp thành phân hiệu” thành “… các trường trung cấp thành cơ sở” của trường Cao đẳng nghề Long An cho phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp, thời gian thực hiện trong quý III năm 2018. Đồng thời thực hiện xã hội hóa đối với trường TC KTKT Long An.

Không hiểu vì lý do gì mà Tỉnh ủy Long An lại đột ngột thay điều chỉnh, bổ sung Đề án và riêng đối với trường TC KTKT thì Tỉnh ủy quyết định thực hiện xã hội hóa, mặc dù theo Kế hoạch trước đó là sáp nhập vào trường Cao đẳng Long An?

Và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trước đó trái với Kế hoạch số 48 của Tỉnh ủy, nay đã được “hợp thức hóa” một cách ngoạn mục.

Anh Tuấn - Đan Hà