Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

3 chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Những chính sách mới nhất liên quan thị trường bất động sản (BĐS) có hiệu lực từ tháng 6 nằm trong quyết định của UBND TP Hà Nội, UBND TP Hải Phòng và tỉnh Hoà Bình. Đây là một số quyết định đáng chú ý về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và đấu giá đất.

Phân bổ đất đai tầm nhìn dài hạn (Ảnh: sotnmt.hanoi.gov.vn)

Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu hồi, giao và cho thuê đất 

Ngày 25/05, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/06/2022.

Nội dung sửa đổi nằm ở Điều 4 Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về lập danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

Cụ thể, đối với danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hằng năm, UBND cấp huyện lập danh mục các dự án phải thu hồi đất (theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013) và danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 2013) vào mục đích khác, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm.

Về kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, UBND cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12-4-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất) báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hằng quý UBND cấp huyện (nơi có đất) tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định. 

Quyết định này cũng bổ sung một số nội dung thực hiện đối với dự án sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. 

Thứ nhất, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ của thửa đất để tách thành dự án độc lập thực hiện quy định tại điểm d, khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) phải đảm bảo liền thửa, không bị chia cắt; có vị trí ít nhất 01 mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có, hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực. Có kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 20m trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp). Đồng thời, phải có diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên (đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác) hoặc 400m2 trở lên (đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án. Giao UBND cấp huyện quản lý, đề xuất phương án quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất theo quy định.

Thứ hai, trường hợp đất không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập như quy định nêu trên, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Bồi thường, hỗ trợ diện tích đất ở tái định cư khi thu hồi đất do sạt lở, sụt lún bất ngờ tại Hải Phòng 

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hải Phòng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2022. 

Đối với mức diện tích đất ở, nhà ở tái định cư tối thiểu đối với hộ gia đình (hộ phụ) theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định cụ thể như sau: 40 m2 đất/hộ đối với khu vực quận; 60 m2 đất/hộ đối với khu vực huyện; 45 m2 nhà chung cư/hộ đối với trường hợp sử dụng nhà chung cư tái định cư. Trường hợp phần diện tích đất ở, nhà ở tái định cư được giao vượt mức diện tích nêu trên thì phải nộp tiền như trường hợp không đủ điều kiện tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Quy định này đối với diện tích đất ở, nhà ở vượt hạn mức.

Nếu diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Đối với khu vực đô thị, phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không phù hợp với chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, không có kết nối giao thông, cạnh nhỏ nhất của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn 3,5 m (trừ trường hợp thửa đất trước khi thu hồi đã có cạnh nhỏ hơn 3,5m) và diện tích thửa đất còn lại nhỏ hơn 40,0 m2;

Đối với khu vực nông thôn, phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không phù hợp với chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, không có kết nối giao thông, cạnh nhỏ nhất của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn 4 m (trừ trường hợp thửa đất trước khi thu hồi đã có cạnh nhỏ hơn 4 m) và diện tích thửa đất còn lại nhỏ hơn 60,0 m2.

Diện tích đất ở còn lại không đủ điều kiện để ở sau khi thu hồi giao UBND cấp xã quản lý, đề xuất UBND cấp huyện đưa vào sử dụng theo quy hoạch. Giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Quy định này.

Hòa Bình quy định các trường hợp bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Từ ngày 01/6/2022, quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 14/2022/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, quy định các trường hợp bị huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, cụ thể, hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền theo thông báo của cơ quan thuế thì cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thuế thông báo về người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Mai Anh

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

6 giải pháp phục hồi thị trường địa ốc của HoREA

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), thị trường bất động sản đang có một số dấu hiệu đáng lo ngại. Do đó, HoREA đã đưa ra kiến nghị 6 giải pháp để phục hồi thị trường ...

Viết tiếp giấc mơ về những căn biệt thự phong cách sống đẳng cấp trên báo đảo Hải Giang

Phú Quốc của 10 năm trước chỉ là hòn đảo hoang sơ, mà thời ấy, chẳng ai nghĩ rằng sẽ đến nơi đây để mua biệt thự. Phú Quốc của hiện tại đã khác! Nơi đã được mệnh danh là điểm du lịch cùng những ...

Xu hướng ESG và tiềm năng tái định hình thị trường văn phòng

Sau đại dịch, các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và công trình bất động sản (BĐS) xanh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân. Đây hiện là xu hướng thị trường ...

Chuyển động mới của thị trường bất động sản Bình Dương

Thị trường bất động sản Bình Dương đang đón nhiều cơ hội bứt phá khi hệ thống hạ tầng và tốc độ đô thị hóa đều đang phát triển mạnh mẽ. Trong đó, phân khúc căn hộ đang là điểm nhấn quan trọng không chỉ ...

Tập đoàn Hưng Thịnh hợp tác chiến lược với Kone Việt Nam kiến tạo đô thị thông minh và bền vững

Ngày 30/07, tại MerryLand Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác chiến lược với KONE Việt Nam, tập đoàn dẫn đầu trong ngành thang máy, thang cuốn có trụ sở chính tại Phần Lan, nhằm hướng đến mục tiêu kiến tạo ...

Giải quyết ách tắc dòng tiền bất động sản

Ngày 30/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông tin phản hồi về nguyên nhân một số tổ chức tín dụng (TCTD) từ chối cho vay. NHNN cho rằng TCTD tập trung vào lĩnh vực bất động sản thì thời gian quay vòng vốn ...

Giá chung cư, đất nền đã chững lại

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2022. Theo Bộ Xây dựng, mức độ tăng giá các phân khúc như chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền đang có dấu ...

12 thay đổi cải thiện môi trường làm việc nhưng vẫn tiết kiệm chi phí doanh nghiệp

Khi các công ty đang ngày càng quan tâm hơn đến không gian làm việc tại văn phòng của nhân viên, chuyên gia Savills UK đã chỉ ra một số ý tưởng để doanh nghiệp có thể áp dụng với bài toán hợp lý về ...

Tăng trưởng xanh: Xu hướng tất yếu của doanh nghiệp bất động sản

Lĩnh vực xây dựng và bất động sản (BĐS) là một trong những ngành có mức phát thải CO2 lớn nhất trên toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, Việt Nam đòi hỏi sự tham gia tích cực của ...

Proptech giúp giải quyết 3 bài toán lớn của thị trường bất động sản

Proptech (Công nghệ Bất động sản) được đánh giá là một trong những lĩnh vực startup thu hút vốn đầu tư cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Tại thị trường bất động sản Việt Nam, các ứng dụng Proptech đang có nhiều dư ...