Thứ Hai, 18/2/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Tha_tù_trước_thời_hạn

Các điều kiện tha tù trước thời hạn theo quy định của BLHS 2015
Các điều kiện tha tù trước thời hạn theo quy định của BLHS 2015
16/05/2018 14:53
Hội đồng Thẩm phán TANDTC vừa ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện.