Thứ Tư, 21/8/2019

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:Mua_bán_hàng_hóa_quốc_tế

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)
Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C)
19/04/2019 08:47
Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị huỷ bỏ...