Thứ Sáu, 16/11/2018

Bạn đang tìm kiếm với từ khóa:định_giá_tài_sản

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Định giá tài sản trong tố tụng hình sự
03/06/2018 06:00
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong ...