Thứ Tư, 24/1/2018
Thủ tướng: Tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm Thủ tướng: Tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối tránh lợi ích nhóm
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu 4 Văn phòng TƯ tham mưu cho đúng chủ trương của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp, vừa có tính khả thi, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối tránh lợi ...

Tiện ích